Witamy na stronie Miejskiego Ośrodka Rekreacji i Sportu w Chorzowie

Bulietyn Informacji Publicznej
przejdź na nasz profil na Facebook przejdź na nasz profil na Twitter przejdź na nasz profil na Instagram
Logo MORiS
Baner - zdjęcia obiektów moris

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych dla Klientów basenów i siłowni MORiS w związku z pandemią COVID-19

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO (Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119), informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu w Chorzowie, ul. Dąbrowskiego 113, 41-500 Chorzów.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych możliwy jest pod wyżej wymienionym adresem lub pod adresem e-mail: iodo@moris.chorzow.pl.
 3. Dane osobowe w postaci imienia i nazwiska, nr telefonu oraz informacji na temat zdrowia Klientów mogą być przetwarzane przez okres do 30 dni chyba, że inny okres przetwarzania będzie wskazany przepisami prawa, w celu i zakresie niezbędnym do zapewnienia bezpieczeństwa sanitarnego w dziedzinie zdrowia publicznego w czasie trwania pandemii COVID-19.
 4. Odbiorcą danych osobowych są podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa, np. GIS, Sanepid.
 5. Administrator danych osobowych nie przekazuje danych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. Dane osobowe Klientów nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 6. Podstawę przetwarzania Pani/Pani danych osobowych stanowi art. 9 ust. 2 lit i) RODO – przetwarzanie jest niezbędne ze względów związanych z interesem publicznym w dziedzinie zdrowia publicznego. Przetwarzanie odbywa się w celu wykonania „Wytycznych dla siłowni, klubów fitness i obiektów wspinaczkowych” wydanych przez Ministerstwo Rozwoju,  „Wytycznych dla funkcjonowania basenów w trakcie epidemii SARS-CoV-2 w Polsce” wydanych przez Ministerstwo Rozwoju i Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 1.06.2020r. w związku z ustawą z 2.03.2020 o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.
 7. Klientom przysługują prawa do:
  • dostępu do danych,
  • sprostowania danych,
  • usunięcia danych,
  • ograniczenia przetwarzania danych,
  • przenoszenia danych,
 8. Realizacja uprawnień, o których mowa powyżej może odbywać się poprzez pisemne wskazanie swoich żądań przesłanych na adres Administratora.
 9. Klientom przysługuje również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na przetwarzanie ich danych przez Administratora.
 10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak w przypadku ich niepodania nie będzie możliwości skorzystania przez Panią/Pana z usług świadczonych na pływalni oraz siłowni MORiS.

 

przejdź na stronę strefa wolontariatu

Rezerwacje on-line

Trenuj w Chorzowie - prezentacja chorzowskich klubów

 

akceptowalne płatności na obiektach

przejdź na stronę o RODO

Deklaracja dostępności

Call Now Button