Witamy na stronie Miejskiego Ośrodka Rekreacji i Sportu w Chorzowie

Bulietyn Informacji Publicznej
przejdź na nasz profil na Facebook przejdź na nasz profil na Twitter przejdź na nasz profil na Instagram
Logo MORiS
Baner - zdjęcia obiektów moris

Informacja dla osób składających skargę lub wniosek

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO (Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1)):

  1. Administratorem moich danych osobowych jest Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu w Chorzowie, ul. Dąbrowskiego 113, 41-500 Chorzów,
  2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych możliwy jest pod adresem administratora, tel. 32 241 70 50 lub adresem e-mail: iodo@moris.chorzow.pl;
  3. Odbiorcami moich danych osobowych mogą być: kancelaria prawna zapewniająca obsługę prawną MORIS, Urząd Miasta Chorzów,
  4. Moje dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji ustawowego obowiązku organów gminy dotyczącego rozpatrywania skarg i wniosków, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z kodeksem postępowania administracyjnego,
  5. Moje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej,
  6. Moje dane osobowe przechowywane będą przez okres 5 lat, od daty ostatecznego rozpatrzenia skargi lub wniosku zgodnie z rzeczowym wykazem akt obowiązującym w MORIS,
  7. Mam prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych – realizacja uprawnień, o których mowa powyżej może odbywać się poprzez pisemne wskazanie swoich żądań przesłane na adres administratora,
  8. W przypadku, gdy uznam, że przetwarzanie moich danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia wskazanego we wstępie, mam prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
  9. Przetwarzanie moich danych osobowych jest niezbędnym warunkiem rozpatrzenia skargi lub wniosku, brak zgody na przetwarzanie danych osobowych jest jednoznaczne z niemożnością ich rozpatrzenia,
  10. Decyzje podejmowane wobec mnie nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, w tym, nie będzie stosowane profilowanie.

 

przejdź na stronę strefa wolontariatu

Rezerwacje on-line

Trenuj w Chorzowie - prezentacja chorzowskich klubów

 

akceptowalne płatności na obiektach

przejdź na stronę o RODO

Deklaracja dostępności

Call Now Button